Kliničke karakteristike i ishodi u 21 teško oboljelog bolesnika s COVID-19 u državi Washington, SAD