covid-19

28. ožujka 2020.

Surviving Sepsis Campaign: Smjernice za postupanje s kritično oboljelim bolesnicima s COVID-19

Preveli: Ljiljana Lukić, Andrea Nikčević, Marija Kusulja, Dijana Didović, Karlo Jeličić; Uredio Vladimir Krajinović
27. ožujka 2020.

Rizični čimbenici oboljenja zdravstvenih djelatnika od COVID-19

Retrospektivna kohortna studija u Wuhan bolnici u Kini. Kumulativna proporcija rizika zaraženosti bi se smanjila smanjenem broja radnih sati. Stoga se preporučuje restrikcija trajanja smjene na manje od 10 sati dnevno
27. ožujka 2020.

Mehanička ventilacija bolesnika s COVID-19 s hiperkapnijom

Autori ovog rada proveli su titraciju postavki mehaničke ventilacije s ciljem što bolje ventilacije u 8 bolesnika s dokazanom COVID-19 bolesti. Na temelju svog iskustva preporučuju primjenu dišnog volumena od 7-8 mL/kg procijenjene tjelesne mase.
25. ožujka 2020.

Pregled kliničkih karakteristika i dijagnoze COVID-19 infekcije u djece, uključujući novorođenčad

Pregled sažetaka 8 radova o COVID -19 u pedijatrijskoj populaciji
24. ožujka 2020.

(FILM) Coronavirus u New Yorku, JAMA

Intervju urednika JAMA s voditeljicom Centra za intenzivnu medicinu u New Yorku o dosadašnjim iskustvima s oboljelim od COVID-19 u New York-u
24. ožujka 2020.

Kliničke manifestacije i ishod infekcije SARS-CoV-2 tijekom trudnoće

Sažetak tri rada o COVID-19 u trudnoći i novorođenčetu
24. ožujka 2020.

Kliničke karakteristike i ishodi u 21 teško oboljelog bolesnika s COVID-19 u državi Washington, SAD

Ovaj prikaz niza od 21 bolesnika opisuje karakteristike i rane ishode bolesnika s COVID-19 liječenih u jedinici intenzivne skrbi (JIL) s ciljem dijeljenja iskustva s drugim kliničarima koji liječe teško oboljele
23. ožujka 2020.

Skrb o bolesnicima s teškim oblikom COVID-19

Sažetak rada iz JAMA, autora Murthy S, Gomersall CD and Folwer RA. Care or Critically Ill Patients With COVID-19. JAMA, March 11 2020.
20. ožujka 2020.

Faktori rizika povezani s akutnim respiratornim distres sindromom (ARDS) u bolesnika s pneumonijom s COVID-19

Faktori rizika povezani s razvojem ARDS-a i napredovanjem od ARDS-a do smrti uključuju: stariju dob, neutrofiliju, poremećaj koagulacije te povišene LDH te D-dimere. Liječenje metilprednizolonom smanjilo je rizik od smrti bolesnika s ARDS-om.Potrebno je istražiti skupine bolesnika kod kojih bi terapija steroidima imala povoljan učinak na smanjenje vjerojatnosti ARDS-a, ali i smrtnog ishoda.